Algemene voorwaarden

All Sales Trading
Te HELLEVOETSLUIS JANUARI 2011
 
 
ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID
 
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, verkopen en leveringen door All Sales Trading, hierna te noemen All Sales Trading, aan derden gedaan, op alle door All Sales Trading in op­dracht van derden verrichte werk­zaamheden, alsmede op alle overeenkom­sten in de meest ruime zin van het woord door All Sales Trading met derden aange­gaan.
 
b. Deze voorwaarden gelden zowel binnen als buiten Nederland, ongeacht de woon- of vestigingsplaats van de bij enige over­eenkomst betrokken partijen, ongeacht ook de plaats waar de overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel ten uitvoer had moeten worden gelegd.
 
c. Indien de koper/opdrachtgever inkoopvoorwaarden voert zijn deze voor All Sales Trading niet bindend voor zover deze afwij­ken van deze leveringsvoor­waar­den.
 
d. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden, door All Sales Trading te eniger tijd toegepast/toegestaan ten voordele van koper/opdrachtgever, geven laatstge­noemde nimmer het recht zich later daarop te beroepen of de toepassing van zulk een afwijking als voor hem/haar vaststaand voor zich op te eisen.
 
ARTIKEL 2: AANBIEDINGEN
 
a. Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukke­lijk anders is vermeld. Zij zijn naar beste weten door All Sales Trading gedaan en gebaseerd op eventueel bij aanvraag verstrekte gegevens.
 
b. De door All Sales Trading in afbeeldingen, catalogi, folders, websites, tekeningen of op andere wijze verstrekte opgaven omtrent maat, capaciteit, prestatie, kleur, materiaalstructuur, finish of resultaten, en verondersteld aanwezige producten moeten worden geacht bij benadering en vrij­blij­vend te zijn verstrekt. All Sales Trading is aan deze opgave niet gebonden en aanvaardt voor eventuele onjuistheden in deze gegevens dan ook geen enkele aansprake­lijkheid.
 
ARTIKEL 3: OPDRACHTEN/OVEREENKOMSTEN
 
a. Onder opdracht wordt verstaan: iedere overeenkomst met All Sales Trading, onver­schillig of deze daarbij op zich neemt werkzaamheden uit te voeren, dan wel personeel, materiaal of ruimte ter beschikking te stellen, of welke andere prestatie dan ook te verrich­ten, een en ander in de ruimste zin.
 
b. Alle met All Sales Trading gesloten overeenkom­sten worden eerst bindend na schrif­telijke bevestiging door All Sales Trading, dan wel doordat All Sales Trading met de uitvoering van de opdracht is aangevangen. Eventuele aanvullingen of wijzigin­gen op bovenbe­doelde overeen­komsten binden All Sales Trading eerst, nadat en voor zover deze door All Sales Trading zijn geaccepteerd en schriftelijk beves­tigd. Koper/op­dracht­gever wordt geacht wijzigingen of aanvullingen op met All Sales Trading gesloten overeenkomsten te hebben geaccepteerd, indien koper/op­drachtge­ver niet binnen 8 dagen, nadat hij van de wijzi­ging/aanvulling kennis heeft genomen of had kunnen hebben, schrifte­lijk tegen deze wijzi­ging(en) en/of aanvul­ling(en) heeft geprotesteerd. Koper/opdracht­ge­ver wordt geacht kennis te hebben van bedoelde wijziging/aan­vulling op het moment dat All Sales Trading met de werkzaamhe­den waarop de wijzi­ging/aanvul­ling betrekking heeft is aangevangen.
Alleen de directie en eventueel hij/zij die door de directie daartoe uitdrukkelijk is gemach­tigd, kan en mag namens All Sales Trading overeen­komsten sluiten.
 
c. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders zou zijn overeen­gekomen, heeft All Sales Trading te allen tijde het recht de op­dracht geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren, waarbij deze voorwaarden ook ten gunste van deze derden werken, op voorwaarde overigens dat All Sales Trading hen, desnoods achter­af, schriftelijk machtigt zich op deze voorwaarden te beroepen zonder dat deze machtiging enigerlei verplichtingen jegens All Sales Trading zou kunnen doen ontstaan.
 
ARTIKEL 4: AANSPRAKELIJKHEID
 
a. All Sales Trading is, behoudens het bepaalde in artikel 9 van deze voorwaarden, niet aansprakelijk voor enige schade die, hetzij direct, hetzij indirect het gevolg is van het niet beantwoorden van de geleverde zaken aan de overeenkomst, tenzij dit aan haar opzet of grove schuld is te wijten.
 
b. Indien All Sales Trading wegens enige andere reden ter zake van de overeenkomst schade­plichtig mocht zijn, zal de door haar verschuldigde schadevergoe­ding steeds beperkt zijn tot ten hoogste het factuurbedrag (exclusief omzetbelas­ting) ter zake van de betreffende goederen en/of diensten, zulks met een maximum van EURO 500,00 (zegge; vijfhonderd euro).
 
c. Een beroep op deze voorwaarden schort de betalingsverplich­ting van de koper/opdrachtgever jegens All Sales Trading niet op.
 
ARTIKEL 5: LEVERTIJD EN PLAATS VAN LEVERING
 
a. De in de aanbiedingen, bevestigingen en contracten genoemde lever­termijnen worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn voor All Sales Trading niet bindend.
 
b. Overschrijding van deze termijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft koper/opdrachtgever nooit het recht op schade­vergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit de desbetreffende over­eenkomst of uit enige andere, al dan niet met deze over­een­komst samenhangende, overeenkomst mocht voort­vloeien.
 
c. Bij excessieve overschrijding van de levertijd, evenwel zulks ter beoorde­ling van All Sales Trading, zal All Sales Trading in nader overleg treden met koper/opdrachtgever.
 
d. Levering geschiedt af het bedrijf van All Sales Trading­ of een andere door All Sales Trading te bepalen plaats.
 
e. Wanneer door All Sales Trading, verkochte goede­ren of aangeboden diensten, na aan de koper/opdrachtgever te zijn aangeboden, door deze niet worden geaccepteerd, staan zij gedurende drie weken ter beschikking van koper/opdrachtgever. Goederen worden gedurende deze periode opgeslagen voor rekening van koper/opdrachtgever. Na genoemde periode zal het totaalbe­drag dat bij afname of nakoming verschuldigd zou zijn, ver­meerderd met de kosten en rente, van koper/opdrachtgever gevorderd kunnen worden, ook zonder levering van bedoelde goederen of diensten. De betaling wordt dan geacht te zijn verricht als schadevergoeding aan All Sales Trading.
 
f. Indien de koper/opdrachtgever niet of niet tijdig vol­doet aan enige uit deze of uit een andere, met de opdracht samenhangende over­eenkomst voortvloei­ende verplichting, is All Sales Trading­ gerechtigd, na de koper/opdrachtgever schrifte­lijk in gebreke te hebben gesteld -zonder rechterlijke tussen­komst- de uitvoe­ring op te schorten, zonder dat All Sales Trading tot enige schadevergoeding is gehouden.
 
ARTIKEL 6: TRANSPORT EN TRANSPORTRISICO
 
a. De keuze van het transportmiddel is aan All Sales Trading.
 
b. Het transport van de bij All Sales Trading bestelde goederen geschiedt voor rekening van de koper/opdrachtgever.
 
c. Alle bij All Sales Trading bestelde goederen reizen vanaf het ogenblik van afzen­ding voor risico van de koper/opdrachtgever. Ook wanneer franco levering overeengekomen mocht zijn, is de koper/opdrachtgever aansprake­lijk voor alle schade tijdens het vervoer geleden.
 
d. De goederen worden uitsluitend parterre afgeleverd. Indien goederen anders dan parterre dienen te worden bezorgd, zijn de hieraan verbonden extra kosten en risico's geheel voor reke­ning van koper/opdrachtgever.
 
e. Bij aankomst der goederen dient de koper/opdrachtgever zich te overtui­gen van de staat waarin de goederen zich bevin­den. Indien alsdan blijkt dat schade aan goederen of materiaal is toegebracht, dient hij alle maatregelen ter verkrijging van een schadevergoeding van de vervoerder te treffen. Door onder­tekening van het ontvangstbewijs, verstrekt door of namens All Sales Trading, ver­klaart koper/opdrachtgever de goede­ren in goede staat te hebben ontvan­gen.
 
ARTIKEL 7: PRIJZEN EN KOSTEN
 
a. Voor iedere opdracht stelt All Sales Trading afzonderlijk een prijs of een tarief vast. Deze prijs of dit tarief is uitslui­tend bedoeld als het te betalen bedrag voor de door All Sales Trading te leveren prestatie, met inbegrip van de normale daartoe behorende kosten. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op de alsdan bekende kostprijsfac­toren, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten, etc.. Ingeval van verhoging van een van deze factoren is All Sales Trading gerech­tigd de aangebo­den (verkoop)prijs dienovereen­komstig te wijzi­gen.
 
b. Onder de prijs of het tarief vallen dus niet de heffingen van over­heid- of andere instanties, met inbegrip van boetes, verzekerings­premies etc..
 
c. All Sales Trading is gerechtigd vooraf aanbeta­lingen c.q. depot of zekerheid (in de vorm van een bankgarantie) te eisen.
 
d. All Sales Trading behoudt zich het recht voor verzendkosten in rekening te brengen.
 
ARTIKEL 8: BETALINGSCONDITIES
 
a. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling van de door All Sales Trading toegezonden facturen te geschieden binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum, zonder aftrek van kortingen en zonder enige vorm van compensatie.
 
b. Alle betalingen dienen, zonder aftrek of schuldvergelij­king, te geschieden ten kantore van All Sales Trading of op een door All Sales Trading aan te wijzen bank- of girorekening.
 
c. Kortingen kunnen uitsluitend worden verleend na onderling overleg tussen All Sales Trading en koper/opdrachtgever. Tenzij schriftelijk anders is overeenge­komen, zijn deze kortingen eenmalig. Bij volgende transacties kan op voorgaan­de kortin­gen geen beroep worden gedaan.
 
ARTIKEL 9: RECLAMES
 
a. Eventuele reclames, zowel op levering van goederen, als op verleende diensten en op factuurbedragen, dienen binnen acht dagen na ontvangst van de produkten of diensten of van de betreffende facturen, schrifte­lijk en aangete­kend bij All Sales Trading te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclames betrekking hebben. Het recht op reclame van de koper/opdrachtgever vervalt ten aanzien van door of namens deze bewerkte goederen.
 
b. Reclames ten aanzien van de bedingen in deze voorwaarden als onder­meer bedoeld in artikel 6:233 sub a van het Burgerlijk Wetboek (nietigheid ten aanzien van een of meerdere bedingen op grond van het onredelijk bezwarend zijn) dienen eveneens binnen acht dagenna kennisneming van deze voorwaarden of het tijdstip waarop daarvan redelijkerwijs kennisgeno­menhad kunnen worden, schrifte­lijk en aangetekend bij All Sales Trading te zijn ingediend onder nauwkeu­rige opgave van de feiten waarop de reclames betrekking hebben. Het recht op reclame vervalt op het moment dat de overeen­komst tot stand is gekomen. Koper/opdrachtgever doet afstand van het zich nadien beroepen op het onrede­lijk bezwarend zijn van een of meer bedingen in deze voorwaarden, voor zover de eventueel als onredelijk bezwarend gevoelde bedingen niet door de wetgever dwingend zijn voorgeschre­ven.
 
c. Wanneer ingediende reclames niet voldoen aan het bovenge­stelde, kunnen zij niet meer ontvangen worden en wordt koper/opdrachtgever geacht het gelever­de en/of verrichte te hebben goedgekeurd. Wanneer All Sales Trading van oordeel is dat een gerechtvaardigde klacht is ingediend, heeft zij het recht, hetzij een in onder­ling overleg te bepalen geldbedrag als schadeloos­stelling uit te keren aan koper/opdrachtgever, hetzij tot een nieuwe levering over te gaan met instand­houding van de bestaande overeenkomst, zulks onder de verplichting van de koper/opdrachtgever om aan All Sales Trading het verkeerd of ondeugdelijk geleverde franco te retourne­ren; een en ander ter keuze van All Sales Trading.
 
d. All Sales Trading is slechts verplicht van ingediende reclames kennis te nemen, wanneer de betrokken koper/opdrachtgever op het ogenblik van indie­ning van zijn reclames aan al zijn bestaande verplichtingen jegens All Sales Trading, uit welke over­eenkomst dan ook voortvloeiende en waaruit dan ook bestaande, integraal heeft voldaan.
 
e. Retourzendingen die niet of onvoldoende gefrankeerd of verpakt zijn, zullen door All Sales Trading worden geweigerd. Alle retourzendingen van kopers of op­drachtgevers geschieden voor hun rekening en risico.
 
ARTIKEL 10: ANNULERING/ONTBINDING EN OPSCHORTING
 
a. All Sales Trading heeft het recht, indien de koper/opdrachtgever in enig opzicht in gebreke is of blijft aan zijn verplichtingen met betrekking tot eerder door All Sales Trading uitgevoerde leveringen, verrichte werkzaamheden, of uit andere hoofden, te voldoen, haar verplichtingen jegens koper/opdrachtgever op te schorten, dan wel de daaraan ten grondslag liggende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren/ontbinden. Een en ander zonder door koper/opdrachtgever op enigerlei wijze aansprakelijk gesteld te kunnen worden en onverminderd de All Sales Trading toekomende rechten.
All Sales Trading heeft dit recht ook, indien er bij koper/opdrachtgever sprake is van een Faillissement, surseance van betaling, toetreding tot de WSNP, andere vormen van schuldbegeleiding, liquidatie van bedrijfsvorm/ zakelijke activiteiten dan wel een, naar de maatstaven van All Sales Trading, dreiging van deze omstandigheden. Alle vorderingen van All Sales Trading op koper/opdrachtgever zijn alsdan voor haar terstond opeisbaar.
 
b. Indien koper/opdrachtgever de door hem met All Sales Trading gesloten overeenkomst(en) wenst te ontbinden/annuleren, dan is All Sales Trading eveneens gerechtigd naleving van de gesloten overeenkomst(en) te vorderen, dan wel is koper/opdrachtgever, zulks naar keuze van All Sales Trading, annuleringskosten verschuldigd van minimaal 30% van de verkoopwaarde.
 
ARTIKEL 11: VERGOEDING BIJ TE LATE- OF NIET-BETALING
 
Indien de betaling van de door All Sales Trading toegezonden facturen niet heeft plaatsge­vonden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum, wordt de koper/opdrachtgever geacht van rechts­wege in verzuim te zijn en heeft All Sales Trading, zonder nadere ingebrekestelling, het recht de koper/opdrachtgever over het gehele door hem verschuldigde bedrag, van de vervaldag af, een rente in rekening te brengen ter hoogte van de wettelijk achterstallige rente met een minimum van 1% per maand of een gedeel­te daarvan, onver­minderd de aan All Sales Trading verder toeko­mende rechten, waaronder het recht op koper/opdrachtgever alle op de invordering vallende kosten, zowel gerechte­lijke- als buitengerechte­lij­ke incasso­kosten, welke laatste bij voor­baat worden gefixeerd op 15 % van het in te vorderen bedrag, met een minimum van EURO 250,00 (zegge; tweehonderd en vijftig euro)
 
ARTIKEL 12: VOORBEHOUD VAN EIGENDOM
 
a. Zolang een koper/opdrachtgever aan All Sales Trading­ geen volledige betaling van de door All Sales Trading aan hem geleverde goederen, onderdelen, installaties en/of uitgevoerde werkzaamheden- heeft verricht, blijven deze voor rekening en risico van de koper/opdrachtgever komende goederen en/of materialen, het onbetwiste eigendom van All Sales Trading.
 
b. Indien een koper/opdrachtgever enige verplichting uit de overeen­komst met betrekking tot de verkochte goederen en/of verrichte werk­zaamheden niet nakomt, is All Sales Trading zonder nadere ingebrekestelling gerech­tigd de goederen of materialen terug te nemen, in welk geval de over­een­komst zonder rechter­lijke tussenkomst zal zijn ontbonden, onvermin­derd het recht van All Sales Trading zonodig in of buiten rechte vergoeding te vorderen van eventueel door All Sales Trading geleden of nog te lijden schade, waaronder begre­pen: geleden verlies, gederfde winst, interest, trans­portkosten etc..
 
c. All Sales Trading behoudt zich het recht voor om goederen, ge­reedschappen, materi­alen, auto's, gelden, waardepapieren, (financiële) bescheiden etc., die zij van koper/opdrachtge­ver onder welke titel dan ook, onder zich heeft, daadwerkelijk onder zich te houden, totdat koper/opdracht­ge­ver volledig aan diens financiële en andere verplichtingen jegens All Sales Trading heeft voldaan.
 
ARTIKEL 13: OVERMACHT
 
a. Overmacht ontslaat All Sales Trading van haar verplichtingen jegens de koper/opdrachtgever. Als overmachtsfactoren worden aangemerkt: zodanige gebeurtenis­sen en toestanden die een duidelijk aanwijsbare en direct werkende invloed uitoefe­nen op het bedrijf All Sales Trading, zoals: ernstige storingen in haar produktie­proces; oorlog; ook buiten Neder­land; oproer; epide­mie; brand; verkeersstorin­gen; werkstaking; uitsluiting; verlies of beschadiging bij transport; ongeval of ziekte van haar personeel; beperkingen van de invoer of andere beperkingen van over­heidswege; etc.. All Sales Trading is van haar verplich­tin­gen ontslagen ongeacht of de overmacht zich heeft voorge­daan in haar eigen bedrijf, dan wel elders, zoals in bedrijven van toeleveran­ciers, transpor­teurs, gros­siers, etc..
 
b. In het geval van verhindering tot uitvoering van de overeen­komst ten gevolge van overmacht is All Sales Trading gerech­tigd, zonder rechter­lijke tussen­komst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks ter beoordeling van All Sales Trading. Ko­per/op­drachtgever zal van de ten deze door All Sales Trading genomen beslissing schriftelijk bericht ontvan­gen.
 
ARTIKEL 14: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN, ONTWERPBESCHERMING
 
a. De Intellectuele eigendomsrechten van alle door All Sales Trading ten behoeve van koper/opdrachtgever vervaardigde producten, geleverde diensten etc. behoren All Sales Trading toe. Gebruik of alternatief gebruik van deze rechten, ontwerpen en/of ideeën van All Sales Trading is ten strengste verboden, tenzij All Sales Trading hiervoor uit­drukke­lijk en schriftelijk toestem­ming heeft verleend en aan alle door All Sales Trading terzake gestelde voorwaar­den volledig is voldaan.
 
b. Indien koper/opdrachtgever zich niet aan het onder 14a gestelde houdt, maakt All Sales Trading zonder nadere inge­brekestel­ling en/of rechterlijke tussen­komst, aanspraak op een boete van minmaal EURO 11.500,00 (zegge; elfduizend en vijfhonderd euro) per dag of een gedeelte daarvan, dat die over­tre­ding voortduurt.
 
Artikel 15: GARANTIES
 
a. Door All Sales Trading wordt uitsluitend garantie verleend volgens de bepalingen van de garantieclausule die bij de producten zijn mede geleverd. In die gevallen treedt de garantie eerst in werking, nadat All Sales Trading schriftelijk aangetekend door de koper/opdrachtgever van zijn verzoek in kennis is gesteld.
 
b. Wordt er door All Sales Trading wel garantie verleend, maar zonder dat er sprake is van een verstrekte garantie clausule, dan bedraagt de duur van de garantietermijn maximaal 6 maanden na levering van de betreffende goederen. Ook hier dient All Sales Trading eerst schriftelijk aangetekend door koper/opdrachtgever van diens verzoek in kennis gesteld te worden.
 
 
c. De garantie bevat herstel of vervanging van de geleverde goederen, zulks naar keuze van All Sales Trading. Onheil van buitenaf kan nimmer leiden tot enige verplichtende garantieverlening door All Sales Trading.
 
d. De ter reparatie ingenomen goederen verblijven in alle gevallen voor risico van de koper/opdrachtgever bij All Sales Trading of bij een door All Sales Trading hiervoor ingeschakelde derde.
 
ARTIKEL 16: ZICHTZENDINGEN
 
Uitsluitend indien All Sales Trading dit tevoren schriftelijk aan koper/opdrachtge­ver heeft bevestigd, kunnen de door of namens ­All Sales Trading afgeleverde goederen beschouwd worden als zicht­zending voor shows, tentoon­stellingen, beurzen en/of voor andere door All Sales Trading aan te geven doelein­den.
Ook op zichtzendingen zijn deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing.
 
ARTIKEL 17: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
 
a. Op alle aanbiedingen, opdrachten en met All Sales Trading te sluiten overeenkom­sten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 
b. Alle geschillen zullen worden onderworpen aan het oordeel van de absoluut bevoegde Rechter in het Arrondissement Rotterdam dan wel aan het oordeel van een andere bevoegde rechterlijke instantie, zulks evenwel ter keuze van All Sales Trading.
 
c. Indien enig artikel of subartikel van deze Algemene voor­waarden ongeldig wordt, doet dit geen afbreuk aan de geldig­heid van andere artikelen.
 
 
SLOTBEPALING:
 
Deze voorwaarden zijn ten behoeve van All Sales Trading samengesteld en gedeponeerd door De Incassokamer B.V. en onder de toepasselijkheid van haar huidige en toekomende algemene verkoop- levering- en betalingsvoorwaarden tot stand gekomen, met in achtneming van het bepaalde in BW boek 6 afdeling 3.
Op deze algemene voorwaarden rust tevens het © copyright van “De Incassokamer B.V.”